Jdi na obsah Jdi na menu

Stanovisko klubu zastupitelů ČSSD Rýmařov k situaci na ZŠ Rýmařov Jelínkova

5. 10. 2017

Návrh na odvolání – stanovisko klubu zastupitelů za ČSSD

Na jednání Hospodářské komise dne 4.9.2017 byl předložen závažný materiál “Návrh na přesun mezi fondy u ZŠ Jelínkova” a následně zaslána původně nečitelná zdůvodňující zpráva.

Materiál nebyl projednán na dnešním Zastupitelstvu (zastupitelstvo dne 21.9.2017) a přesun mezi fondy, který má napravit mnoho let neřešenou chybu v účetnictví školy bude zřejmě projednáván v Radě města.

Za přetrvávající nedostatky v účetnictví školy mají svůj díl odpovědnosti vedoucí pracovníci školy, a proto navrhujeme odvolání Mgr. Vlastimila Barana z rady města z následujících důvodů:

1. Jako člen vedení školy (statutární zástupce ředitele školy) a současně jako člen Rady Města netrval na opravě účetní chyby z roku 1999, o které věděl a která činila 494.879,-Kč.

2. Ačkoliv si byl vědom tohoto nedostatku v hospodaření školy, hlasoval spolu s ostatními členy Rady a schválil na jejím zasedání dne 24.4.2017 účetní závěrku všech příspěvkových organizací města, tedy i ZŠ Jelínkova.

3. Přesto, že dle stanoviska přiznaného daňového poradce vykazovala ZŠ Jelínkova v letech 1999-2011 nadhodnocené hospodářské výsledky a neoprávněné příděly do fondů, způsobené nezúčtovanými náklady na spotřebu tepla ve výši 449.530,-Kč, neprosadil opravu HV dle návrhu poradce na radách města konaných dne 19. a 26.6.2017 a tím zabránil opravě chyby za účetní rok 2016 a umožnil další neoprávněné čerpání fondu odměn a fondu rezerv.

4. Protože se náprava účetní chyby přesouvá do roku 2017, hrozí reálné nebezpečí, že vedení ZŠ bude pod jakýmikoliv záminkami vyžadovat navýšení rozpočtu školy tak, aby škola potřebný HV vytvořila bez nutnosti vlastních úsporných opatření. V takovém případě hlasování člena rady nebude objektivní.

Na závěr doporučujeme další usnesení: ZM ukládá RM přijmout bezodkladně nápravná opatření a informovat o nich příští jednání ZM.